แผนกลยุทธ์ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565-2568


แผนกลยุทธ์ประจำปี 2565Strategy Strategic Objective Key Result หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Action Plan Responder
Goal 2564 2565
Customer Focus
SO1 : First in Mind of Patients CKR1 : Customer Satisfaction เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 86.00 1 รายการ
CKR2 : Customer Engagement Score เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 82.00 2 รายการ
CKR3 : Brand Building เปอร์เซ็นต์ (%) 65.00 37.35 6 รายการ
CKR4 : Customer Complant management การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ในระดับรุนแรง เท่า (n) 0.00 0.00 1 รายการ
CKR5 : Customer Dissatisfaction เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 0.00 1 รายการ
CKR6 : Brand Advocacy (Response Rate) / (Likelihood to Recommend) เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 94.00 1 รายการ
รองผู้อำนวยการ
(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น [เกน])
Workforce Focus
SO1 : The Most Wanted Workplace to Work WKR1 : Employee Engagement เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 87.59 1 รายการ
WKR2 : Employee Productivity (HCROI) เท่า (n) 1.50 2.38 1 รายการ
WKR3 : Employee Satisfaction Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 85.06 1 รายการ
WKR4 : ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร อยู่ในระดับ B+ (คะแนนมากกว่า 85) เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 71.00 1 รายการ
WKR5 : Employee Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 3.00 0.64 1 รายการ
WKR6 : สัดส่วนบุคลากรแยกตามพันธกิจขององค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 79.43 1 รายการ
WKR7 : อัตราส่วนการรับสมัครบุคลากร 1 ต่อ 5 เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 80.00 1 รายการ
WKR8 : Healthy & Safety No Data
รองผู้อำนวยการ
(ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ [น๊อต])
Quality Excellent
SO1 : Clinical Excellence QKR1 : clinical outcome เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 No Data
QKR2 : Safety Outcome เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 No Data
QKR3 : complication outcome เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 No Data
QKR4 : Clinic center เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 80.00 3 รายการ
QKR5 : Clinical program No Data
QKR6 : JCI No Data
SO2 : Service Excellence QKR1 : Process Improvement Result No Data
QKR2 : Supply Network Management Result No Data
QKR3 : LEAN Management Result No Data
QKR4 : Emergency Preparedness Result No Data
QKR5 : ISO Implementation Result No Data
รองผู้อำนวยการ
(ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ [น๊อต])
Digital Transformation
SO1 : Digital Hospital DKR1 : Improve Patient Experience เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 8 รายการ
DKR2 : Easy for Workplace to Work เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 No Data
DKR3 : Data Management 8 รายการ
DKR4 : Cyber Security เปอร์เซ็นต์ (%) 90.00 3 รายการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
(ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ [เก่ง])
Sustainable Organization
SO1 : Market Expansion SKR1 : อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Customer Retension) เปอร์เซ็นต์ (%) 50.00 1 รายการ
SKR2 : ลูกค้าใหม่ (New Customer) คน (คน) 20000.00 16173.00 No Data
SKR3 : New service จำนวนครั้ง (n) 3.00 No Data
SKR4 : New Product เท่า (n) 3.00 2 รายการ
SKR5 : Conversion Rate Optimization เปอร์เซ็นต์ (%) 4.60 1 รายการ
SO2 : Financial Sustainable SKR1 : รายได้รวม (Revenue) ล้านบาท (M฿) 2000.00 1836.00 1 รายการ
SKR2 : ต้นทุนรวม (Total Cost) เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 5.00 2 รายการ
SKR3 : กำไรสุทธิ (Net Profit) ล้านบาท (M฿) 550.00 461.00 No Data
SKR4 : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เปอร์เซ็นต์ (%) 30.00 24.00 2 รายการ
SO3 : Organization Management SKR1 : นวัตกรรมใหม่ (New Innovation) เรื่อง (เรื่อง) 1.00 No Data
SKR2 : TQC (Phase1) 1 รายการ
SKR3 : Healthcare Ecosystem No Data
SKR4 : Learning organization No Data
SKR5 : ISO 9001 : 2015 (Phase1) เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 1 รายการ
SKR6 : ISO 27001 : 2013 เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 4 รายการ
SKR7 : ผลลัพธ์การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 No Data
SKR8 : การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เปอร์เซ็นต์ (%) 90.00 No Data
SKR9 : ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมวิชาชีพ จำนวนครั้ง (n) 0.00 No Data
ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
(ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ [เก่ง])
TQA KPI
SO1 : TQA7.1 TKR1 : 7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า No Data
TKR2 : 7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน No Data
SO2 : TQA 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ TKR1 : 7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า No Data
TKR2 : 7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน No Data
SO3 : TQA 7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า TKR1 : 7.2 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า No Data
SO4 : TQA 7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร TKR1 : 7.3 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร No Data
TKR2 : 7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (Workforce Capabilty and Capacity) No Data
TKR3 : 7.3 ก (2)บรรยากาศการทำงาน (Workforce Climate) No Data
TKR4 : 7.3 ก (3)ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) No Data
TKR5 : 7.3 ก (4)การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) No Data
SO5 : TQA 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร TKR1 : 7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร และการทำประโยชน์ให้สังคม No Data
TKR2 : 7.4 ก (1)การนำองค์กร (Leadership) No Data
TKR3 : 7.4 ก (2)การกำกับดูแลองค์กร (Governance) No Data
TKR4 : 7.4 ก (3)กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) No Data
TKR5 : 7.4 ก (4)จริยธรรม (Ethics) No Data
TKR6 : 7.4 ก (5)สังคม (Society) No Data
SO6 : TQA 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ TKR1 : 7.5 ก ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด No Data
TKR2 : 7.5 ข ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 No Data
TKR3 : 7.5 ก (1)ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) No Data
TKR4 : 7.5 ก (2)ผลการดำเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) No Data
รองผู้อำนวยการ
(ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ [น๊อต])